فهرست بستن

مبانی کنترل فرآیند در تولید نساجی بخش دوم

کنترل تولید

SPC به یکی از پرکاربردترین ابزارها برای حفظ سطوح قابل قبول و پایدار کیفیت در تولید مدرن تبدیل شده است. محیط تولید مدرن بر تولید یکپارچه رایانه ای متمرکز است و چالش ها بر توسعه الگوریتم های رایانه ای پیشرفته و کنترل های فرآیند برای اجرای خودکار وظایف SPC نهفته است.

مبانی کنترل فرآیند در تولید نساجی بخش اول

کنترل فرآیند،مهندسی نساجی،نظارت بر فرآیند،SPC، کنترل فرآیند آماری،کنترل کیفیت محصول،ایشیکاوا،کنترل تولید،پارتو

فناوری های جدید به طور مداوم در حال توسعه هستند و عمر خدمات محصولات به دلیل تغییر در سلیقه مشتری کوتاه تر می شود. بنابراین روش‌های کنترل فرآیند آماری (SPC) برای دوره‌های کوتاه مدت تولید ، اهمیت فزاینده‌ای دارند. نظارت بر فرآیند چند مرحله ای و تشخیص عیب به یک ضرورت تبدیل شده است. کنترل فرآیند با ترکیب SPC و رویکردهای ترکیبی در این فصل مورد بحث قرار می گیرد. به طور کلی، این فصل به ایجاد درک درستی در مورد کنترل فرآیند با طیفی از رویکردهای مختلف کمک می کند که در تجزیه و تحلیل یک فرآیند مفید است و بیشتر به تصمیم گیری های مناسب کمک می کند.